คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

 คณะกรรมการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

 

 

ดร.อุษา ปราบหงษ์
ประธานกรรมการ

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนานันต์ กุลไพบุตร
กรรมการ

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ  กำจัดภัย
กรรมการ

 

 

  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา วงศ์อนุสิทธิ์ 
กรรมการ

ดร.พจมาน ชำนาญกิจ
กรรมการและเลขานุการ 

 

บุคลากรประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

 

 

 

นางสาวบังอร อินทร์ลี
นักวิชาการศึกษา

 

 


วันที่ : 25 ก.พ. 2559
ที่มา :
อ่าน : 1683

 

  ©Copyright : 2016 , สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์/โทรสาร  042-970-033