เกี่ยวกับหลักสูตร

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)

หลักสูตร สกอ
 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  5 มีนาคม 2556

 


วันที่ : 25 ก.พ. 2559
ที่มา :
อ่าน : 1913

 

  ©Copyright : 2016 , สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์/โทรสาร  042-970-033