วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน

วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน (Journal of Curriculum and Instruction)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน มีวัตถุประสงค์ดังนี้

  1. เพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการ งานวิจัย และบทความวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาและอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ
  2. เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้สนใจได้เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ งานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์อื่นๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการสรรค์สร้างองค์ความรู้ ทางด้านหลักสูตรและการสอนสู่สังคม

แนวปฏิบัติ

แนวปฏิบัติในการเตรียมต้นฉบับบทความ
แบบฟอร์มการเขียนต้นฉบับบทความวิจัย
แบบฟอร์มการเขียนต้นฉบับบทความวิชาการ
แบบฟอร์มขอส่งบทความเพื่อตีพิมพ์

ดาวน์โหลดวารสารออนไลน์

ปีที่ 8 ฉบับที่ 21 มกราคม - เมษายน พ.ศ. 2559
ปีที่ 7 ฉบับที่ 20 กันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2558
ปีที่ 7 ฉบับที่ 19 พฤษภาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2558
ปีที่ 7 ฉบับที่ 18 มกราคม - เมษายน พ.ศ. 2558
ปีที่ 6 ฉบับที่ 17 กันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2557
ปีที่ 6 ฉบับที่ 16 พฤษภาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2557
ปีที่ 6 ฉบับที่ 15 มกราคม - เมษายน พ.ศ. 2557 --
ปีที่ 5 ฉบับที่ 14 กันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2556
ปีที่ 5 ฉบับที่ 13 พฤษภาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2556
ปีที่ 5 ฉบับที่ 12 มกราคม - เมษายน พ.ศ. 2556
ปีที่ 4 ฉบับที่ 11 กันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2555
ปีที่ 4 ฉบับที่ 10 พฤษภาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2555
ปีที่ 4 ฉบับที่ 9 มกราคม - เมษายน พ.ศ. 2555
ปีที่ 3 ฉบับที่ 8 กันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2554
ปีที่ 3 ฉบับที่ 7 พฤษภาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2554
ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 มกราคม - เมษายน พ.ศ. 2554
ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 กันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2553
ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 พฤษภาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2553
ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 มกราคม - เมษายน พ.ศ. 2553
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2552
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2552

 


วันที่ : 25 ก.พ. 2559
ที่มา :
อ่าน : 7898

 

  ©Copyright : 2016 , สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์/โทรสาร  042-970-033