แผนการเรียน ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

   แผนการเรียน ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

หมวดวิชา รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต

สัมพันธ์

บังคับ

เสริม

71045102

71025201

74005402

วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา

การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน

คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา*

3(2-2-5)

3(3-0-6)

3(2-2-5)

รวม  6
* เป็นรายวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหนวยกิต

วันที่ : 11 มี.ค. 2559
ที่มา :
อ่าน : 1377

 

  ©Copyright : 2016 , สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์/โทรสาร  042-970-033