แผนการเรียน ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

    แผนการเรียน ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

หมวดวิชา รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต

สัมพันธ์

เลือก

เสริม

71015101

...............

71505401

การศึกษาเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน

วิชาเลือก 1 รายวิชา

ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา*

3(3-0-6)

3

3(2-2-5)

รวม  6
* เป็นรายวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหนวยกิต

วันที่ : 11 มี.ค. 2559
ที่มา :
อ่าน : 1483

 

  ©Copyright : 2016 , สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์/โทรสาร  042-970-033