แผนการเรียน ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 3

     แผนการเรียน ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 3

หมวดวิชา รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต

สัมพันธ์

เลือก

วิทยานิพนธ์

71026202

...............

71026101

สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนสำหรับท้องถิ่น

วิชาเลือก 1 รายวิชา

วิทยานิพนธ์ 1

3(2-2-5)

3

4

รวม 10
 

วันที่ : 11 มี.ค. 2559
ที่มา :
อ่าน : 1319

 

  ©Copyright : 2016 , สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์/โทรสาร  042-970-033