แผนการเรียน ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

     แผนการเรียน ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

มวดวิชา รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต

เลือก

วิทยานิพนธ์

...............

71026101

วิชาเลือก 1 รายวิชา

วิทยานิพนธ์ 3

3

4

รวม  7
 

วันที่ : 11 มี.ค. 2559
ที่มา :
อ่าน : 1244

 

  ©Copyright : 2016 , สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์/โทรสาร  042-970-033